top of page

Algemene Voorwaarden

Het Oefenlokaal is een eenmanszaak gevestigd aan de Frederik Hendrikstraat 1, 5583 CL in Waalre en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58794573.

Het oefenlokaal is een paramedische praktijk waar je terecht kunt met verschillende lichamelijke klachten en slaapproblemen. Daarnaast geeft Het Oefenlokaal zowel online als offlinetrainingen, workshops en lezingen aan zakelijke opdrachtgevers en kun je bij Het Oefenlokaal terecht voor werkplekonderzoek.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van de diensten van Het Oefenlokaal. We hebben ons best gedaan om deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via info@hetoefenlokaal.nl.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Het Oefenlokaal: de paramedisch zorgverlener en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.


Cliënt: de natuurlijke persoon en/of diens ouders/verzorgers die met Het Oefenlokaal een overeenkomst sluit ten behoeve van coaching, advies en/of een behandeling.


Zakelijke opdrachtgever: de organisatie die met Het Oefenlokaal een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) training, workshop, coaching/advies, lezing of werkplekonderzoek.


Cursist: de natuurlijke persoon (consument) die deelneemt aan een (online) training of cursus waarvoor de zakelijke opdrachtgever met Het Oefenlokaal een overeenkomst heeft gesloten.


Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen Het Oefenlokaal en de cliënt/de zakelijke opdrachtgever.


Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie bijvoorbeeld per e-mail of whatsapp.


Website: de website van Het Oefenlokaal te bereiken via https://hetoefenlokaal.nl

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, behandelingen, trainingen en workshops en alle overige diensten die door Het Oefenlokaal worden verricht.

 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Het Oefenlokaal zijn bevestigd.

 3. Eventueel door de zakelijke opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende overeenkomsten of vervolg overeenkomsten.

 5. Het Oefenlokaal mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Cliënt/de zakelijke opdrachtgever ontvangt hierover vooraf bericht.

 6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken (ongeldig blijken), blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk de strekking en het doel heeft van de oorspronkelijke bepaling.

 7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een met cliënt/de zakelijke opdrachtgever gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.

Aanbod en offertes

 1. Offertes zijn tot dertig (30) dagen na de offertedatum geldig.

 2. De diensten die Het Oefenlokaal biedt aan cliënten, zijn vrijgesteld van btw, tenzij anders vermeld. Genoemde bedragen offertes, zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn omschreven.

 4. Het Oefenlokaal is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte en programmeer- en/of typefouten op de website of social mediakanalen van Het Oefenlokaal.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen cliënt/de zakelijke opdrachtgever en Het Oefenlokaal komt tot stand op het moment dat:
  a. Cliënt een afspraak maakt bij Het Oefenlokaal;
  b. De zakelijke opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met het aanbod of de offerte;
  c. Het Oefenlokaal een aangevraagde dienst per e-mail aan de zakelijke opdrachtgever bevestigt;
  d. Het Oefenlokaal een telefonisch overeengekomen afspraak schriftelijk aan cliënt bevestigt.

 2. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn pas geldig als deze door Het Oefenlokaal schriftelijk zijn bevestigd.

 3. Cliënt/de zakelijke opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding. 

Beroepsregels

Het Oefenlokaal is lid van de beroepsvereniging VVOCM (de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Het Oefenlokaal zal de overeenkomst naar beste kennis, inzicht en kunde uitvoeren en zal zich hierbij houden aan geldende wetgeving, beroepsregels en kwaliteitseisen.

Trainingen, cursussen, workshops en lezingen voor zakelijke opdrachtgever

 1. Wanneer de zakelijke opdrachtgever een dienst afneemt van Het Oefenlokaal, ontstaat tussen de zakelijke opdrachtgever en Het Oefenlokaal een overeenkomst met betalingsverplichting.

 2. In overleg zullen de zakelijke opdrachtgever en Het Oefenlokaal een datum inplannen voor de uitvoering van de dienst.

 3. Het Oefenlokaal neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Dit betekent dat ondanks dat Het Oefenlokaal een dienst met zorg heeft voorbereid, zij geen garantie kan bieden dat de cursist, na afloop van de dienst, in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van de inzet van de cursist.

 4. Diensten zoals trainingen en cursussen worden aangepast op de doelgroep en op de vraag van de zakelijke opdrachtgever en kunnen daarom in de loop der tijd worden gewijzigd of aangevuld. Dit geeft de zakelijke opdrachtgever geen recht op restitutie van het factuurbedrag of een andere vorm van compensatie.

 5. Het Oefenlokaal kan derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Het Oefenlokaal zal bij de keuze voor een derde, zorgvuldig te werk gaan.

 6. Het Oefenlokaal heeft het recht de dienst online aan te bieden. In dat geval zorgt de zakelijke opdrachtgever ervoor dat de cursist beschikt over een stabiele internetverbinding en de juiste faciliteiten zoals een computer en de juiste software om de dienst te kunnen volgen.

 7. Voor de zakelijke opdrachtgever die gebruik wil maken van een coaching- of adviestraject, gelden ook de bepalingen als opgenomen in het artikel Behandeling, coaching en advies.

 8. De overeenkomst kan door de zakelijke opdrachtgever tot veertien (14) dagen voor aanvang van de dienst kosteloos geannuleerd worden. In het geval de zakelijke opdrachtgever de overeenkomst binnen veertien (14) dagen voor aanvang van de dienst annuleert, is de zakelijke opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 9. Het Oefenlokaal heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de dienst te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder andere maar niet uitsluitend sprake bij ziekte, overheidsmaatregelen, wateroverlast, brand, kapotte apparatuur of storingen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.

Behandeling, coaching en advies

 1. Het Oefenlokaal heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Dit betekent dat Het Oefenlokaal haar best zal doen de cliënt zo goed mogelijk te helpen. Het Oefenlokaal kan alleen nooit garanderen dat de cliënt het gewenste resultaat bereikt. Dit is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt en overige omstandigheden.

 2. De cliënt levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Het Oefenlokaal, op tijd aan. Wanneer gegevens niet op tijd door Het Oefenlokaal zijn ontvangen, heeft Het Oefenlokaal het recht, de uitvoering van de overeenkomst, na het sturen van een herinnering, uit te stellen.

 3. De cliënt zal alle relevantie informatie over zijn of haar gezondheidssituatie delen met Het Oefenlokaal. Voor cliënten die een zorgvraag hebben, is Het Oefenlokaal verplicht een cliëntendossier (elektronisch patiëntendossier) aan te leggen.

 4. De cliënt staat ervoor in dat hij of zij alle vragen op een intake en/of vragenformulier naar waarheid invult.

 5. De cliënt is zelf verantwoordelijk om de instructies en adviezen van Het Oefenlokaal op te volgen.

 6. Alle behandelingen worden uitgevoerd na toestemming van de cliënt. Deze toestemming kan ook mondeling gegeven worden. Voorafgaand aan een behandeling, wordt in overleg met de cliënt een behandelplan opgesteld.  

 7. Het Oefenlokaal heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 8. Consulten kunnen zowel in fysieke vorm als via beeldbellen plaatsvinden. In dat laatste geval wordt gebruik gemaakt van beveiligde software voor zorgverleners.

 9. In het geval een consult niet door kan gaan, dan dient de cliënt dit uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaand aan het consult te melden bij Het Oefenlokaal. Wanneer de cliënt een consult niet tijdig annuleert of niet verschijnt op het afgesproken tijdstip, heeft Het Oefenlokaal het recht vijfenzeventig procent (75%) van de kosten voor het consult in rekening te brengen (verzuimtarief). Dit verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient door de cliënt zelf betaald te worden.

 10. Zowel de cliënt als Het Oefenlokaal houden zich aan geldende overheidsadviezen. Dit betekent onder andere dat het uitvoeren van een gezondheidscheck en/of het dragen van een mondkapje verplicht kan zijn.

Zorgverzekering

 1. Het Oefenlokaal is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het wel of niet nakomen van polisvoorwaarden door de zorgverzekeraar.

 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren of en in welke mate de diensten van Het Oefenlokaal vergoed worden. Het is ook de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.  

Tarieven, facturatie en betaling

 1. Tarieven gelden voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

 2. Het Oefenlokaal heeft het recht om in termijnen te factureren. Aan de zakelijke opdrachtgever mag Het Oefenlokaal een aanbetaling vragen.

 3. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Het verschuldigde factuurbedrag wordt via bankoverschrijving overgemaakt op het bankrekeningnummer van Het Oefenlokaal onder vermelding van het factuurnummer.

 4. Ongeacht of een factuur door een zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt verplicht tot betaling van het volledige factuurbedrag.

 5. Wanneer de cliënt de factuur niet op tijd betaalt, heeft Het Oefenlokaal het recht wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. De wettelijke regeling is hierop van toepassing. Daarnaast heeft Het Oefenlokaal het recht verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. Dit laatste geldt niet in het geval de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzetten. 

 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de zakelijke opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Het Oefenlokaal heeft in dat geval het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) in rekening te brengen waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Ook mag Het Oefenlokaal incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) in rekening brengen. 

 7. Ingediende klachten of bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

Cadeaubonnen/strippenkaarten

Cadeaubonnen/strippenkaarten zijn tot en met twee (2) kalenderjaren na de uitgiftedatum geldig en kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Aansprakelijkheid

 1. Het Oefenlokaal is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, de geboden behandelmethode, de informatie in de training/cursus/workshop of lezing (of het ontbreken daarvan) als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld.

 2. Het Oefenlokaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als deze schade ontstaan is doordat Het Oefenlokaal is uitgegaan van door cliënt/de zakelijke opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid bij Het Oefenlokaal kenbaar had moeten zijn.

 3. Het Oefenlokaal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de cliënt mondeling of schriftelijk gegeven adviezen niet heeft opgevolgd.

 4. Iedere aansprakelijkheid van Het Oefenlokaal is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico.

 5. Alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

Geheimhouding

 1. Het Oefenlokaal is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- en beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan Het Oefenlokaal een informatieplicht opleggen. Geheimhouding geldt ook niet voor gegevens waarvoor de cliënt heeft verklaard, geen bezwaar te maken tegen gebruik van deze gegevens voor bijvoorbeeld statistische doeleinden en/of wetenschappelijke onderzoeken.

 3. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen cliëntgegevens gedeeld worden met andere zorgverleners.

 4. Het Oefenlokaal mag situaties/beeldmateriaal uit consulten, trainingen, workshops en cursussen of klantervaringen gebruiken bij de uitvoering van toekomstige diensten of ter promotie van haar diensten. Het Oefenlokaal zal hierbij de privacy van de cliënt/de zakelijke opdrachtgever/cursist waarborgen.

Privacy

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Het Oefenlokaal van toepassing. Deze is te lezen via de website. Het Oefenlokaal zal de door de cliënt/de zakelijke opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als beschreven in de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals afbeeldingen, video’s, teksten, welke getoond worden tijdens de uitvoering van de overeenkomst of welke te zien zijn in het lesmateriaal, in de praktijk of op de website of social mediakanalen van Het Oefenlokaal, berusten uitsluitend bij Het Oefenlokaal of anderen en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming vermenigvuldigd, openbaar gemaakt worden of op een andere manier verspreid of getoond worden aan derden.

 2. Het is de cliënt/de zakelijke opdrachtgever niet toegestaan om zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Het Oefenlokaal, door haar geproduceerde werken als: werkwijzen, vragenlijsten, oefeningen en adviezen te exploiteren of aan derden te verstrekken.

 3. In het geval de cliënt/de zakelijke opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Het Oefenlokaal gerechtigd haar schade op de cliënt/de zakelijke opdrachtgever te verhalen.

Klachten

 1. Het Oefenlokaal vindt het belangrijk dat de cliënt tevreden is over de dienstverlening van Het Oefenlokaal. Als een cliënt niet tevreden is over een consult, kan de cliënt dit tijdens of na afloop van het consult mondeling of schriftelijk melden bij Het Oefenlokaal. In het geval de manier van werken van Het Oefenlokaal niet aansluit bij de behoefte van de cliënt, kan in overleg gekeken worden of een andere aanpak gevonden kan worden.

 2. Wanneer de zakelijke opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de overeenkomst, kan de zakelijke opdrachtgever dit zowel mondeling als schriftelijk melden bij Het Oefenlokaal. Partijen zullen dan gezamenlijk proberen tot een oplossing te komen.

 3. Het Oefenlokaal zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

 4. Blijft de cliënt ontevreden, dan kan de cliënt zich met klachten over het beroepsmatig handelen van Het Oefenlokaal melden bij klachtenloket paramedici via deze link:
  Klacht indienen (kwaliteitsregisterparamedici.nl).

 5. Het indienen van een klacht, ontslaat de cliënt niet van zijn of haar betalingsverplichting.

Toepasselijk recht & forumkeuze

 1. Op alle door Het Oefenlokaal te sluiten en gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen cliënt/de zakelijke opdrachtgever en Het Oefenlokaal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Het Oefenlokaal gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

 3. Partijen zullen altijd eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Versie december 2021

Liever de algemene voorwaarden downloaden? Klik dan hier.

bottom of page